AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La utilització d´aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l´usuari.
 
INFORMACIÓ LSSICE:
 
Responsable del lloc web: ES CEDRE PROJECTES, SL
 
Direcció: Ses Cases de Massanella, s/n, 07312 Mancor de la Vall, Illes Balears.
 
Direcció de correspondència: c / De la Pau, 12 – 2º -07300-Inca
 
E-mail de contacte: info@puigdemassanella.com
 
Telèfon: 665823573
 
Dades fiscals: B57773830
 
Registre mercantil: Palma de Mallorca, Tom: 2511, Llibre: 1, Foli: 99, Secció: 1, Full: PM 70383.

Les presents condicions generals regulen l´accés i utilització que el titular del web posa a disposició dels usuaris d´Internet. S´entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i / o activitats del web.

L´usuari s´obliga a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts del mateix, de conformitat amb la Llei,el present Avís Legal, els bons costums i l´ordre públic. En particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“copyright\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d´informació que poguessin contenir.
 
L´usuari es compromet a no obstaculitzar l´accés d´altres usuaris al servei d´accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals ÉS CEDRE PROJECTES, SL lliura el servei, així com realitzar accions que perjudiquin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis, o que impedeixin un normal fruir de la web per altres usuaris.
 
L´usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d´alteració en els sistemes informàtics d´ES CEDRE PROJECTES, SL o de tercers.
 
L´usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la web o dels serveis oferts en el mateix.
 
Alguns dels serveis i continguts oferts per ES CEDRE PROJECTES, SL es poden trobar subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d´una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions generals de contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.
 
L´accés i navegació en aquesta web no necessita registre per part de l´usuari, de manera que no es recapten dades personals del mateix, a excepció dels especificats en la política de cookies o que l´usuari els subministri a través d´algun formulari de contacte o similar d´aquesta web i en el cas, les dades es tractaran i emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de cookies o privacitat,segons correspongui.
 
 
 
Queda prohibida la contractació de serveis a través del web per part de menors d´edat, havent d´obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que efectuïn els menors al seu càrrec.
 
ÉS CEDRE PROJECTES, SL es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L´usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal.
 
ÉS CEDRE PROJECTES, SL es compromet a millorar per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d´eventuals errors en els continguts, sempre que no li siguin imputables.

ÉS CEDRE PROJECTES, SL no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d´interferències, omissions,interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d´aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ES CEDRE PROJECTES, SL,de retards o bloquejos en l´ús d´aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d´Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d´ES CEDRE PROJECTES, SL.
 
Tots els noms comercials, marques o signes de qualsevol classe continguts en la pàgina web de la empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.
 
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web http://www.puigdemassanella.com i dels seus continguts (text, imatge, so, àudio, vídeo, disseny, creativitat, software) pertanyen, com a autor d´obra col·lectiva o com a cessionària, a ES CEDRE PROJECTES, SL o, si escau, a terceres persones.
 
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat a la disposició de la totalitat o part dels continguts d´aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l´autorització d´ES CEDRE PROJECTES, SL L´usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d´ES CEDRE PROJECTES, SL i de tercers.

A l´efecte del que preveu l´article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, ES CEDRE PROJECTES, SL s´oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb fins comercials
sense comptar amb la prèvia autorització d´ES CEDRE PROJECTES, SL.
 
 
ÉS CEDRE PROJECTES, SL proporciona l´accés a tot tipus d´informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas ÉS CEDRE PROJECTES, SL no es fa responsable d´aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.
 
LOPD: ÉS CEDRE PROJECTES, SL adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat,atès l´estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d´acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
ÉS CEDRE PROJECTES, SL, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l´usuari o visitant una eventual manca de servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la pèrdua d´interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.
 
D´acord amb el que preveu la LOPD, les dades personals que es recullen en aquesta web seran incorporats a fitxers la responsabilitat dels quals recau, llevat d´indicació en contra, sobre Es Cedre Projectes, SL. De manera general, s´informa que els camps dels diferents formularis del web assenyalats com a obligatoris hauran necessàriament de ser emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds.
 
SOL·LICITUD D´ESTADA AL REFUGI: Les dades proporcionades seran tractades per atendre la seva sol·licitud. La sol·licitud d´estada al refugi, no esdevindrà ferma fins que no es rebi confirmació al respecte, per part d´ES CEDRE PROJECTES, SL, al correu electrònic facilitat per l´usuari.

Dades de tercers: L´usuari ha d´estar prou habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compta amb el consentiment dels futurs usuaris, pot consignar les seves dades personals en el formulari de sol·licitud. Aquesta informació, és opcional, per la qual cosa, la seva consignació pel usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l´assumpció del deure d´informar a aquells, del contingut de la nostra Política de Privacitat amb caràcter previ a l´oferiment de la informació personal.
 
FORMULARIS DE CONTACTE: Les dades personals que es recullen mitjançant aquests formularis seran tractats per tramitar la seva sol·licitud, atendre els seus suggeriments o reclamacions, així com millorar la qualitat de
la web i dels nostres serveis.
 
NEWSLETTER: En cas d´haver-se donat d´alta a la newsletter, les seves dades seran tractades amb fins de fidelització, així com per mantenir informat de forma personalitzada, sobre futures rutes, notícies i esdeveniments que poguem realitzar.
 
DRETS DE L´INTERESSAT: Pot sol·licitar l´accés, la rectificació o la cancel·lació de la seva informació personal, així com oposar-se al tractament de la mateixa mitjançant escrit acompanyat d´una còpia del seu DNI i dirigit al domicili de correspondència indicat anteriorment, o enviant un E-mail a
info@puigdemassanella.com
 
Totes les qüestions que es suscitin entre ÉS CEDRE PROJECTES, SL i l´usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no hagués estat previst, d´acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili d´ES CEDRE PROJECTES, SL.